vợ chồng • sinh hoạt • chi tiêu

Vợ “nghiện” thuê người giúp việc

Tôi không phản đối chuyện vợ thuê người giúp việc, nhưng khi kinh tế gia đình đang gặp khó khăn thì phải tính lại...