Hải Phòng • Nghị quyết • NQ

Hải Phòng đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết 19

Hải Phòng là một trong những địa phương đã triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW có hiệu quả, cách làm đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực.