Việt Nam • ITU Digital World • chủ đề

Thiết kế độc đáo của gian hàng Việt Nam tại ITU Digital World 2021

Với chủ đề 'Resilient Digital Viet Nam,' gian hàng quốc gia Việt Nam thể hiện khát vọng mãnh liệt, phát triển đất nước hùng cường, sẵn sàng kết nối cùng bạn bè xây dựng một thế giới số.

Giảm thiểu bất bình đẳng số, không để công dân nào bị bỏ lại phía sau

Chiều 14/10, hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng với chủ đề "Số hóa cuộc sống hàng ngày: dịch vụ công thúc đẩy chuyển đổi số" đã được tổ chức.