Việt Nam • dự trữ • UNESCO

Việt Nam có thêm 2 khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận

Đồng thời, Việt Nam cũng trở thành quốc gia có số lượng khu dự trữ sinh quyển đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á.