CMND • Căn cước công dân • công dân

Đề xuất chứng minh nhân dân còn thời hạn được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024

Theo dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết 31/12/2024.

Đề xuất mới: Bắt buộc phải đổi CMND sang CCCD trước 1-1-2025

Bộ Công an đề xuất CMND đã cấp chỉ có giá trị đến hết năm 2024 , vì vậy những người đang sử dụng CMND bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chíp trước 2025.

Người sinh vào 3 năm này phải đổi CCCD gắn chip ngay trong năm 2023 để không bị phạt

Trong năm 2023, những người thuộc nhóm đối tượng này sẽ phải làm CCCD gắn chip.