Hóc Môn • UBND huyện Hóc Môn • đất đai

Sau thanh tra, 259 hồ sơ sai phạm đất đai tại Hóc Môn được xem xét cấp GCN

Sau thanh tra, 259 hồ sơ sai phạm đất đai tại Hóc Môn được xem xét cấp GCN

UBND huyện Hóc Môn cho biết, trong tổng số 1.386 hồ sơ sai phạm đất đai trên địa bàn huyện Hóc Môn bị “ách” lại để thanh kiểm tra trong thời gian qua đến nay có 259 hồ sơ được tiếp tục giải quyết các thủ tục về nhà, đất như chuyển mục đích, tách thửa…