Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh dịch Covid-19

Nhân Dân  • 04/08/2021
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh dịch Covid-19

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước tháng 7/2021 ước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 26,7% so với tháng 7/2020, giảm 9,5% so tháng 6/2021. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 28,6 tỷ USD, tăng 26,7% so cùng kỳ năm 2020.

Xem bài gốc: https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-tiep-tuc-tang-truong-trong-boi-canh-dich-covid-19-658310/


like
comment
share