Tuần bi đát của nhà đầu tư chứng khoán

Nhà đầu tư  • 14/05/2022
Tuần bi đát của nhà đầu tư chứng khoán

Cú sụt sâu của thị trường được các nhà đầu tư mô tả bằng từ “khủng khiếp” với những biến động quá lớn, ngoài sự tưởng tượng. Đà giảm không thấy đáy cũng kéo nhiều Fn trên đỉnh cao về với con số 0 chỉ trong thời gian ngắn.

Xem bài gốc: https://nhadautu.vn/tuan-bi-dat-cua-nha-dau-tu-chung-khoan-d66107.html


like
comment
share

Đầu tư chứng khoán Đầu tư chứng khoán • 15/05/2022