Từ 1-8: Áp dụng hàng loạt quy định mới về xếp lương công chức văn thư

An ninh Thủ đô  • 1 tháng
Từ 1-8: Áp dụng hàng loạt quy định mới về xếp lương công chức văn thư

Thông tư 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương với ngạch công chức chuyên ngành văn thư có hiệu lực thi hành từ 1-8 với nhiều quy định mới đáng lưu ý.

Xem bài gốc: https://anninhthudo.vn/tu-1-8-ap-dung-hang-loat-quy-dinh-moi-ve-xep-luong-cong-chuc-van-thu-post474153.antd


like
comment
share