Tòa phúc thẩm bác yêu cầu đòi lại 50% vốn góp của ông Liên Khui Thìn

Thanh Niên  • 1 ngày
Tòa phúc thẩm bác yêu cầu đòi lại 50% vốn góp của ông Liên Khui Thìn

Về yêu cầu đòi lại 50% vốn góp tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Tây Sơn, tòa sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của ông Liên Khui Thìn, nhưng cấp phúc thẩm bác yêu cầu của ông.

Xem bài gốc: https://thanhnien.vn/toa-phuc-tham-bac-yeu-cau-doi-lai-50-von-gop-cua-ong-lien-khui-thin-post1471610.html


like
comment
share