Tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn

Đảng Cộng Sản  • 5 ngày
Tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi Sở Y tế dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động GTVT an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Xem bài gốc: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/tieu-chi-danh-gia-hoat-dong-giao-thong-van-tai-an-toan-591089.html


like
comment
share

Quân đội nhân dân Quân đội nhân dân • 4 ngày