Tiếp tục rơi vào cảnh túng thiếu, một mạnh thường quân ngỏ ý nuôi Thương Tín đến hết đời

Tuổi trẻ & Xã hội  • 26/11/2021
Tiếp tục rơi vào cảnh túng thiếu, một mạnh thường quân ngỏ ý nuôi Thương Tín đến hết đời

Trong lúc khó khăn không một xu dính túi, Thương Tín đã được một mạnh thường quân nhiệt tình hỗ trợ.

Xem bài gốc: https://tuoitrexahoi.vn/710-1121-5-tiep-tuc-roi-vao-canh-tung-thieu-mot-manh-thuong-quan-ngo-y-nuoi-thuong-tin-den-het-doi-192565.html


like
comment
share