Thẩm quyền duyệt chi thu nhập tăng thêm tại ban quản lý dự án

Xây Dựng  • 3 tháng

(Xây dựng) – Tùy theo kết quả hoạt động tài chính trong năm, ban quản lý dự án được quyết định tổng mức chi trả thu nhập tăng thêm trong năm cho người lao động không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

Xem bài gốc: https://baoxaydung.com.vn/tham-quyen-duyet-chi-thu-nhap-tang-them-tai-ban-quan-ly-du-an-307563.html


like
comment
share