Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch

Đảng Cộng Sản  • 15/10/2021
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Xem bài gốc: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/sua-doi-bo-sung-nghi-quyet-68-nq-cp-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-594250.html


like
comment
share

Người Lao Động Người Lao Động • 16/10/2021