Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sửa chữa tài sản công

Đảng Cộng Sản  • 9 ngày
Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sửa chữa tài sản công

Thông tư quy định việc lập dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Hàng năm, căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước của cấp có thẩm quyền, căn cứ trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công…

Xem bài gốc: https://dangcongsan.vn/day-manh-cai-cach-tu-phap-va-hoat-dong-tu-phap/tin-tuc/quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-sua-chua-tai-san-cong-591026.html


like
comment
share