Dược Hậu Giang lãi quý tăng 21%, 9 tháng hoàn thành 82% kế hoạch năm

Người Đồng Hành  • 21/10/2021
Dược Hậu Giang lãi quý tăng 21%, 9 tháng hoàn thành 82% kế hoạch năm

Doanh thu tăng 10%, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 21% đạt hơn 201 tỷ đồng trong quý III. Luỹ kế 9 tháng, lãi trước thuế đạt 675 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, hoàn thành 82% kế hoạch.

Xem bài gốc: https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/duoc-hau-giang-lai-quy-tang-21-9-thang-hoan-thanh-82-ke-hoach-nam-1302171.html


like
comment
share