Đề xuất nguồn cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Lao Động  • 3 tháng

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024, trong đó có đề xuất nguồn cải cách tiền lương năm 2022.

Xem bài gốc: https://laodong.vn/ban-doc/de-xuat-nguon-cai-cach-tien-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nam-2022-918780.ldo


like
comment
share