Đảm bảo an toàn các nền tảng số là ưu tiên hàng đầu trong chuyển đổi số

VnEconomy  • 23/06/2022
Đảm bảo an toàn các nền tảng số là ưu tiên hàng đầu trong chuyển đổi số
Đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các nền tảng số là nhiệm vụ không thể tách rời trong quá trình chuyển đổi số.

Bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các nền tảng số quốc gia cũng chính là bảo vệ không gian mạng quốc gia. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các nền tảng số phải được coi là trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ không thể tách rời trong quá trình chuyển đổi số...

Xem bài gốc: https://vneconomy.vn/dam-bao-an-toan-cac-nen-tang-so-la-uu-tien-hang-dau-trong-chuyen-doi-so.htm


like
comment
share