Công ty mẹ CSV: Lãi quý 3 giảm 25% xuống 38 tỷ đồng do tiêu thụ sản phẩm chính giảm và chi lớn cho "3 tại chỗ"

CafeF  • 20/10/2021
Công ty mẹ CSV: Lãi quý 3 giảm 25% xuống 38 tỷ đồng do tiêu thụ sản phẩm chính giảm và chi lớn cho "3 tại chỗ"

Chi phí sản xuất tăng cao do công ty mẹ CSV áp dụng mô hình sản xuất “3 tại chỗ” trong thời gian giãn cách xã hội theo quy định.

Xem bài gốc: https://cafef.vn/cong-ty-me-csv-lai-quy-3-giam-25-xuong-38-ty-dong-do-tieu-thu-san-pham-chinh-giam-va-chi-lon-cho-3-tai-cho-20211019193231991.chn


like
comment
share