Chuyển đổi số quốc gia: 3 - 5 năm tới sẽ là giai đoạn quyết định thành bại

VietQ  • 25/11/2021
Chuyển đổi số quốc gia: 3 - 5 năm tới sẽ là giai đoạn quyết định thành bại

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, chuyển đổi số quốc gia là toàn dân và toàn diện, là tất cả các ngành, các lĩnh vực và mọi người dân.

Xem bài gốc: https://vietq.vn/chuyen-doi-so-quoc-gia-la-toan-dan-va-toan-dien-d194365.html


like
comment
share