Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 8-2021

Người Lao Động  • 14 ngày trước
Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 8-2021

Dưới đây là chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 8-2021 được quy định tại Thông tư 2/2021/TT-BNV và Thông tư 03/2021/TT-BNV.

Xem bài gốc: http://nld.com.vn/cong-doan/chinh-sach-tien-luong-co-hieu-luc-tu-thang-8-2021-20210722091357815.htm


like
comment
share