Chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 8-2021

Người Lao Động  • 1 tháng
Chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 8-2021

Nhiều chính sách áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8-2021.

Xem bài gốc: http://nld.com.vn/cong-doan/chinh-sach-moi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-co-hieu-luc-tu-thang-8-2021-20210723141702538.htm


like
comment
share