Cần thành lập tòa án chuyên trách về sở hữu trí tuệ

Đầu tư online  • 3 tháng

Từ bối cảnh và thực tế hiện nay, cần phải nghiêm túc tính đến khả năng và lộ trình thành lập tòa án chuyên trách về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Xem bài gốc: https://baodautu.vn/can-thanh-lap-toa-an-chuyen-trach-ve-so-huu-tri-tue-d144711.html


like
comment
share