Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường số, đảm bảo an toàn thông tin

Một Thế Giới  • 15/09/2021
Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường số, đảm bảo an toàn thông tin

Việc chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.

Xem bài gốc: https://1thegioi.vn/bao-ve-du-lieu-ca-nhan-tren-moi-truong-so-dam-bao-an-toan-thong-tin-171771.html


like
comment
share