Bản đồ quy hoạch giao thông xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Việt Nam Mới  • 19/10/2021
Bản đồ quy hoạch giao thông xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Hoàng Hanh được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 thành phố Hưng Yên.

Xem bài gốc: https://vietnammoi.vn/ban-do-quy-hoach-giao-thong-xa-hoang-hanh-thanh-pho-hung-yen-tinh-hung-yen-20211019183715554.htm


like
comment
share

Sài Gòn Giải Phóng Sài Gòn Giải Phóng • 20/10/2021